top of page
copy of เกิดมาทำไม

copy of เกิดมาทำไม

มรดกธรรม เล่มที่ ๖๕
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
ธรรมบรรยาย เรื่อง “เกิดมาทำไม”

ISBN : ๙๗๘-๙๗๔-๘๔๓๓-๓๙-๔

 

สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากท่านใดประสงค์จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ

โปรดติดต่อขออนุญาต
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง (ประธานกรรมการจัดการมรดกธรรมฯ)
ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

bottom of page