top of page
fb-gold-200.png

book

ความผิดในความถูก

fb-gold-200.png

youtube

๑๔ อบรมพุทธบริษัท ณ วัดบ้านก่อนอก (วัดบูรพาราม) อุบลราชธานี

๑๔ อบรมพุทธบริษัท ณ วัดบ้านก่อนอก (วัดบูรพาราม) อุบลราชธานี บุคคล ๔ จำพวก ความไม่เที่ยงของสังขาร การใช้ชีวิตอยู่อย่างไก่

fb-gold-200.png

youtube

๐๒ เทศนาในงานทอดกฐิน สาขา ๒๘

๐๒ เทศนาในงานทอดกฐิน สาขา ๒๘ วัดป่าพรหมประทาน จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๐ ปฏิปทาของพระกรรมฐาน มักสวนทางกับความคิดเห็น ความยึดถือในความเชื่อเดิมของคนทั่วไป เช่น สมัยหลวงปู่มั่นและพระที่ตั้งวัดป่า กับชาวบ้านที่ยังยึดถือประเพณีโบราณสาเหตุเกิดจากความไม่รู้ ฟังธรรมแล้วต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง ให้รู้ ให้เห็น เป็นธรรมด้วยใจ ธรรมะมีอำนาจมาก ทำพระให้เกิด ทำปุถุชนให้เป็นอริยะชน ให้ความสำคัญกับจิต เกิดตายทางจิตเป็นปรมัตถ์ธรรมเห็นยาก เหมือนปลาในน้ำไม่เห็นน้ำ ไส้เดือนในดินไม่เห็นดิน

fb-gold-200.png

book

ตัวอย่างหนังสือ เล่มที่ ๑

ตัวอย่างหนังสือ

fb-gold-200.png

soundcloud

๐๒ เทศนาในงานทอดกฐิน สาขาที่ ๒๘

๐๒ เทศนาในงานทอดกฐิน สาขา ๒๘ วัดป่าพรหมประทาน จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๐ ปฏิปทาของพระกรรมฐาน มักสวนทางกับความคิดเห็น ความยึดถือในความเชื่อเดิมของคนทั่วไป เช่น สมัยหลวงปู่มั่นและพระที่ตั้งวัดป่า กับชาวบ้านที่ยังยึดถือประเพณีโบราณสาเหตุเกิดจากความไม่รู้ ฟังธรรมแล้วต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง ให้รู้ ให้เห็น เป็นธรรมด้วยใจ ธรรมะมีอำนาจมาก ทำพระให้เกิด ทำปุถุชนให้เป็นอริยะชน ให้ความสำคัญกับจิต เกิดตายทางจิตเป็นปรมัตถ์ธรรมเห็นยาก เหมือนปลาในน้ำไม่เห็นน้ำ ไส้เดือนในดินไม่เห็นดิน

fb-gold-200.png

soundcloud

๑๔ อบรมพุทธบริษัท ณ วัดบ้านก่อนอก (วัดบูรพาราม) อุบลราชธานี

๑๔ อบรมพุทธบริษัท ณ วัดบ้านก่อนอก (วัดบูรพาราม) อุบลราชธานี บุคคล ๔ จำพวก ความไม่เที่ยงของสังขาร การใช้ชีวิตอยู่อย่างไก่

fb-gold-200.png

soundcloud

๐๑ เทศนาโปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์

๐๑ เทศนาโปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์ A. เทศน์โปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์ ณ วัดหนองป่าพง เมื่อ ธ.ค. ๒๕๑๙ B. สนทนาธรรมกับญาติโยมกรุงเทพฯ ฐานการปฏิบัติคือกายกับใจ เอาใจพิจารณาเป็นการปฏิบัติทางตรง เพราะสุขทุกข์เกิดที่กายกับใจ ทุกสิ่งเป็นเพียงธรรมธาตุ เห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชื่อว่าเห็นสัจธรรม ซึ่งเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ขึ้นกับลัทธิศาสนา ปรารภธรรมเนียมการบวชวัดหนองป่าพง ได้ทางธรรมเบาเพราะได้เพื่อละ ได้ทางโลกหนักเพราะได้แบกไว้ มีปัญญาต่างกันเพราะทำเหตุปัจจัยไม่เหมือนกัน สมาคมข้างนอกและสมาคมข้างใน

bottom of page